Attention Mechanism

DeepAVO: Efficient Pose Refining with Feature Distilling for Deep Visual Odometry

*NEUROCOMPUTING* Ran Zhu, **Mingkun Yang**, Wang Liu, Rujun Song, Zhuoling Xiao*, Bo Yan