Sensor fusing

LightVO: Lightweight Inertial-Assisted Monocular Visual Odometry with Dense Neural Networks

*2019 IEEE Global Communications Conference* (GLOBECOM) Zibin Guo, **Mingkun Yang**, Ninghao Chen, Zhuoling Xiao*, Bo Yan, Shuisheng Lin, Liang Zhou