Map Matching

Visual Inertial Map Matching for Indoor Positioning using Architectural Constraints

Kunxin Li, **Mingkun Yang**, Ran zhu, Heng Lian, Nan Wu, Zhuoling Xiao*, Bo Yan, Liang Zhou