HAR

Efficient Human Activity Recognition Solving the Confusing Activities via Deep Ensemble Learning

*IEEE Access* Ran Zhu, Ying Li, **Mingkun Yang**, Zhuoling Xiao*, Yawen Tan, Liang Zhou, Shuisheng Lin, Hongkai Wen