FPGA

Real-Time Pedestrian Tracking Terminal Based on Adaptive Zero Velocity Update

*SENSORS* Ran Wei, Hongda XU, **Mingkun Yang**, Xinguo Yu, Zhuoling Xiao* , Bo Yan