preprint

Visual Inertial Map Matching for Indoor Positioning using Architectural Constraints

Kunxin Li, **Mingkun Yang**, Ran zhu, Heng Lian, Nan Wu, Zhuoling Xiao*, Bo Yan, Liang Zhou

MetricNet: A Loop Closure Detection Method for Appearance Variation using Adaptive Weighted Similarity Matrix

Ying Li, Ran Zhu, **Mingkun Yang**, Zhuoling Xiao*, Yuhan Zhang, Bo Yan,